TAMIL NADU TENNIS ASSOCIATION
POINTS LIST - Veterans 35+ (2017-2018)
S.No State AITA NAMES T.S. Santhanam Total
        Senior Nationals  
    No.   22nd - 27th Jan 2018  
           
1     Sridhar Vinod 70 70
2 TN   Vijay Kannan 50 50
3 TN   Paramarthal Ingam 36 36
4 TN   Rajan 36 36
5     Vipin Sirpaul 25 25
6     Venkatesh V 25 25
7 TN   Johnson Roosvelt 24 24
8     Arokiadoss 24 24
9 TN   Suresh 15 15
10 TN   Joseph D 15 15
11     Salman 15 15
12 TN   B L Srinivasa Rao 14 14
13 TN   Palanivel 14 14
14     Saranath 14 14
15 TN   V. Arjun 14 14
16 TN   Vignesh Kailasam 14 14
17     Tikam Singh 6 6
18     Vasu 1 1
19     Solaiyan 1 1
20     Venkateh G 1 1